Côr Tŷ Tawe

Cyngerdd Gwyl Ddewi

Cyngerdd Gwyl Ddewi 25 Chwefror 2015

Cyngerdd Gwyl Ddewi 25 Chwefror 2015

Bydd y côr yn cynnal cyngerdd Gwyl Ddewi, gyda chawl a phice, nos Fercher, 25 Chwefror, yn Nhy Tawe am 7.  Croeso i bawb. Dim ond £5 am wledd.

Cyngerdd Treforys

trafod cyn cychwyn

trafod cyn cychwyn

Cafwyd hwyl ar gyngerdd cynta’r flwyddyn nos Iau, 15 Ionawr, yn y Tabernacl, Treforys, i Gymdeithas Gymraeg Treforys. Sefydlwyd y gymdeithas hon yn dilyn Eisteddfod Abertawe 2006. Canodd y côr ddwsin o ganeuon, gan gynnwys Tangnefeddwyr ac Ym Mhenrhyn Gwyr, cerddoriaeth Eric Jones, a Chytgan y Caethweision, Verdi.

Helen gydag un o'r cwmwl tystion

Helen gydag un o’r cwmwl tystion

Yr unwawdwyr oedd Heledd Evans a Dafydd Hywel Evans, nith a nai i Helen Gibbon, yr arweinydd, gyda John, ei chefnder, yn cyfeilio. Roedd dwy o ganeuon y diweddar Rhys Jones yn rhan o’u rhaglen, Beth wna’r heniaith, a Cilfan y Coed.

Marian a Sal yn trafod

Marian a Sal yn trafod

Plygain

Cafodd parti o’r côr bleser mawr wrth ganu yng ngwasanaeth y Plygain yn eglwys Twrog, Llanddarog, nos Sul 11 Ionawr, a chael gwin cynnes a danteithion yno, a hefyd wledd gan Janet cyn y canu.

Canmoliaeth

Cafodd y côr sylw tra chadarnhaol ym mhapur Cymraeg Lerpwl, Yr Angor. Dyma dudalen o’r papur:

angor cor tt 001

Cyngerddau’r flwyddyn newydd

Bydd aelodau’r côr yn cymryd rhan yn y Plygain yn eglwys Sant Twrog Llanddarog, ddydd Sul, Ionawr 11.  Yna bydd y côr yn cynnal cyngerdd i Gymdeithas Gymraeg Treforys, nos Iau, Ionawr 15.

Cyngerdd Nadolig

Llanwyd neuadd Ty Tawe pan gynhaliodd y côr ei gyngerdd Nadolig.  Roedd danteithion blasus y tymor i bawb, a gwin y gaeaf wedi’i ddarparu gan Clive.  Diolch i bawb a ddaeth i ddathlu.

Cyfraniad i achosion da

Trwy ei ddau gyngerdd diwethaf codwyd dros £500 at achosion da.  Aeth elw’r gyngerdd ym Methel, Sgeti i gronfa Haiti, a chodwyd swm sylweddol yng nghyngerdd y côr yn Lerpwl at godi cofeb i’r Cymry a hwyliodd o Lerpwl ar long y Mimosa yn 1865. Caiff hyn ei drefnu gan y Parch D.Ben Rees.

Croeso mawr yn Lerpwl

Ymarfer yn y bwyty nos Wener

Ymarfer yn y bwyty nos Wener

John wrth y piano

John wrth y piano

Cafodd y côr groeso mawr gan gynulleidfa Gymraeg Bethel, Lerpwl, nos Sadwrn, Hydref 25, 2014. Y Parch D. Ben Rees lywiodd y noson o ganu, gyda Helen Gibbon, Heledd Evans, a Sion Goronwy’n unwawdwyr, a John Evans wrth y piano. Canodd y côr ddeuddeg o ganeuon, gan gynnwys Cytgan y Caethweision o waith Verdi a Ddoe mor Bell, addasiad Ryan Davies o gân y Beatles. Gorffennwyd gyda datganiad o Tangnefeddwyr, Waldo Williams, a cherddoriaeth Eric Jones.

Ymarfer cyn y gyngerdd

Ymarfer cyn y gyngerdd

Un o ganeuon Heledd oedd Gwynfyd gan Crwys, cerddoriaeth Meirion Williams a chanodd Helen Ynys y Plant, geiriau Elfed a cherddoriaeth E T Davies. Ymysg eraill canodd Sion Goronwy aria enwog y Tywysog Gremin  o opera Tsiacoffsgi, Ewgen Onegin.

Heledd Evans

Heledd Evans

Sion Goronwy

Sion Goronwy

Dyma un o gyngherddau mwyaf cofiadwy’r côr.

Y Parch D Ben Rees a David Williams yn trafod adeg David a Greta yn Lerpwl

Y Parch D Ben Rees a David Williams yn trafod adeg David a Greta yn Lerpwl

Helen yn hapus

Helen yn hapus

 

Cyngerdd Lerpwl

Yr Angor 001

Bydd y côr yn canu yn Lerpwl ddiwedd Hydref.  Trefnir y gyngerdd gan y Parch D. Ben Rees i godi arian i bapur Cymraeg Lerpwl, Yr Angor.

Cyngerdd Sgeti

triawd teuluol

triawd teuluol: Helen, John ei chefnder, a Heledd ei nith

Cynhaliwyd cyngerdd lwyddiannus gan y côr ym Methel Sgeti, 26 Medi 2014, i gefnogi ymgyrch Bethel Sgeti i godi arian i Apêl Haiti yr Annibynwyr.  Canodd y côr wyth o eitemau, a chafwyd unawdau gan Helen a Heledd Evans, ei nith. Canodd Helen Evans a Bill Gannon rannau arweiniol yn rhai o’r caneuon.

Helen a'r côr

Helen a’r côr

Catrin, Jenny a catrin yn gwledda

Catrin, Jenny a Catrin yn gwledda

yn gwybod y geiriau

yn gwybod y geiriau: Guto, David a Geraint

Llongyfarchiadau i Mari

Llongyfarchiadau i Mari Rowlands ar ei phriodas ag Andrew Powell o Borth Tywyn. Priodon nhw ddechrau’r haf yn Abersoch.

mari ac andrew

Mefus a Mwy

Noson Mefus a Mwy

Noson Mefus a Mwy

Helen yn arwain y côr

Helen yn arwain y côr

 

Cafwyd noson braf iawn i orffen y flwyddyn. Canodd y côr naw o ganeuon, a chafwyd dau unawd gan Helen a John yn cyfeilio’n ddeheuig yn ol ei arfer.  Bydd y côr yn ailgychwyn nos Fercher gyntaf mis Medi. Bydd cyngerdd gynta’r tymor newydd yng nghapel Bethel, nos Wener, Medi 26, a bydd y côr yn mynd ar daith i Lerpwl ddiwedd mis Hydref ac yn canu yno nos Sadwrn, Hydref 25.

 

Llandeiloferwallt

Dr Prys Morgan yn diolch i'r côr

Dr Prys Morgan yn diolch i’r côr

Cynhaliodd y côr ei gyngerdd diwedd blwyddyn yn Llandeiloferwallt.  Mae hi wedi dod yn draddodiad ers blynyddoedd i’r côr orffen rhaglen Cymdeithas Gymraeg y pentref.  Canodd y côr naw o eitemau, a chafwyd unawdau gan Helen a’i nith Heledd. John oedd wrth y piano.  Daeth deg ar hugain i lenwi’r neuadd a chafwyd gwledd ar ddiwedd y noson.

Gwyl Ddewi

Yn ol ei arfer cynhaliodd y côr noson Cân a Chawl lwyddiannus yn Nhy Tawe, ar y 5ed o Fawrth. Roedd y neuadd yn llawn a daeth nifer dda o ddysgwyr i fwynhau’r canu.  Helen oedd yn arwain, a chanodd unawd gyda’r côr yn cyflwyno nifer o eitemau newydd.

Dechrau am 7 bob nos Fercher

Mae ymarferion nos Fercher yn cychwyn am 7, yn Nhy Tawe. Croeso i aelodau newydd. Trefnir clyweliad byr efallai. Cysylltwch ag un o’r swyddogion.

RY’N NI’N EDRYCH MLAEN AT GLYWED ‘DA CHI.

(For information in English, please click on the ‘English’ page.)
(llun y pennawd: Lluniau Llwyfan; gwefan: lluniaullwyfan.com)