Côr Tŷ Tawe

CYNGERDD Y WERN

Cafodd y côr noson i’w chofio yng Nghapel y Wern, Ystalyfera, nos Sadwrn, Medi 5 am 7.  Roedd y rhaglen helaeth yn cynnwys darnau gan Eric Jones, Islwyn Ffowc Ellis, Robat Arwyn, Derec Williams, Karl Jenkns a Verdi.  Cafwyd eitemau grymus gan Heledd Evans a Dafydd Evans. Helen oedd yn arwain a John wrth y piano.

Y côr yn ymarfer

Y côr yn ymarfer

Helen yn hapus

Helen yn hapus

Bill yn paratoi

Bill yn paratoi

Trafodaeth

Trafodaeth

Gwenda Thomas y siaradwr gwadd

Gwenda Thomas y siaradwr gwadd

Ddiogyn bach

Ddiogyn bach

Dafydd a Heledd

Dafydd a Heledd

 

Nos Wener Medi 25 bydd y côr yn agor tymor hydref Merched y Wawr Pontarddulais.

MEFUS A MWY

Cafodd yr haf ei ddathlu gyda noson hwyliog iawn yn Nhy Tawe, nos Fercher, Gorffennaf 8, 2015. Cafodd pawb bowlen hael o fefus, a detholiad blasus o deisennau a phice. Canodd y côr naw o eitemau gan gynnwys tair o rai newydd. Helen Gibbon oedd yn arwain a Fiona Gannon wrth y piano. Canodd Jenny gân hyfryd Amser Haf, Bill oedd unawdydd Dal hi’n Dynn, ac arweiniodd Helen Evans y canu gyda’r gynulleidfa.

Helen yn arwain

Helen yn arwain

Fiona wrth y piano

Fiona wrth y piano

Helen gyda'r cantorion

Helen gyda’r cantorion

Rydyn ni’n cydymdeimlo â’n cyfeilydd, John, yn ei brofedigaeth.

Cyngerdd Llandeiloferwallt

Ensemble Offerynnol Ysgol Gwyr

Ensemble Offerynnol Ysgol Gwyr

Prys Morgan yn diolch i'r côr

Prys Morgan yn diolch i’r côr

Gorffennodd Cymdeithas Gymraeg Llandeiloferwallt eu tymor yn y dull arferol erbyn hyn, gyda pherfformiad gan y côr, nos Lun Mehefin 15, 2015.  Roedd yn noson braf, ac roedd eitemau gan grwp ensemble offerynnol Ysgol Gwyr a dwy o ddisgyblion Ysgol Brynymôr yn wych. Canodd Côr Ty Tawe nifer o ganeuon newydd iddo, gan gynnwys Yr Oenig gan John Taverner, a thair cân werin Hwngaraidd gan Mátyás Seiber.

Anrhydeddu’r Canon John Walters

Cafodd y côr gyfle i gymryd rhan mewn noson i ddiolch i’r Canon John Walters wrth iddo ymddeol.  Cynhaliwyd y noson yn yr Institiwt Pontarddulais gan Gyngor y Bont, nos Iau, Ebrill 29. 2015.

Kevin Johns oedd yn arwain y noson a chafwyd anerchiadau gan Eric Jones, ar ran capeli Pontarddulais, y Tad John Thomas ar ran y Gymuned Gatholig a Norman Lewis ar ran eglwysi Apostolig y cylch.

Gwnaed cyflwyniad i John Walters gan y Cynghorydd Kevin Griffiths, Maer Cyngor Tref Pontarddulais.

Helen yn paratoi'r côr

Helen yn paratoi’r côr

Helen a heledd yn ymarfer Benedictus

Helen a Heledd yn ymarfer Benedictus

Guto, Dafydd, Linda a David

Guto, Dafydd, Linda a David

Dathlu Gwyl Ddewi yn Abertawe

Bu’r côr yn canu ganol dydd, Chwefror 28, yn y babell berfformio ger y farchnad, yn rhan o ddathliadau Gwyl Ddewi’r ddinas.  Yna ymunodd aelodau’r côr â’r orymdaith o gannoedd o gwmpas strydoedd canol y ddinas, gan ganu hwnt ac yma.

Helen yn arwain

Helen yn arwain

cyn dechrau canu

cyn dechrau canu

canu wrth gerdded

canu wrth gerdded

John ar ôl cyfeilio

John ar ôl cyfeilio

Clonc o flaen y farchnad

Clonc o flaen y farchnad

Mwynhau'r canu

Mwynhau’r canu

Gyda Mr Urdd

Gyda Mr Urdd

Cyngerdd Gwyl Ddewi

neuadd lawn

neuadd lawn

Helen a Linda'n canu

Helen a Linda’n canu

Helen yn arwain

Helen yn arwain

Cafwyd noson pice a chawl arbennig, gyda chriw da o ddysgwyr yn mwynha’r bwyd a’r canu.

Cyngerdd Treforys

trafod cyn cychwyn

trafod cyn cychwyn

Cafwyd hwyl ar gyngerdd cynta’r flwyddyn nos Iau, 15 Ionawr, yn y Tabernacl, Treforys, i Gymdeithas Gymraeg Treforys. Sefydlwyd y gymdeithas hon yn dilyn Eisteddfod Abertawe 2006. Canodd y côr ddwsin o ganeuon, gan gynnwys Tangnefeddwyr ac Ym Mhenrhyn Gwyr, cerddoriaeth Eric Jones, a Chytgan y Caethweision, Verdi.

Helen gydag un o'r cwmwl tystion

Helen gydag un o’r cwmwl tystion

Yr unwawdwyr oedd Heledd Evans a Dafydd Hywel Evans, nith a nai i Helen Gibbon, yr arweinydd, gyda John, ei chefnder, yn cyfeilio. Roedd dwy o ganeuon y diweddar Rhys Jones yn rhan o’u rhaglen, Beth wna’r heniaith, a Cilfan y Coed.

Marian a Sal yn trafod

Marian a Sal yn trafod

Plygain

Cafodd parti o’r côr bleser mawr wrth ganu yng ngwasanaeth y Plygain yn eglwys Twrog, Llanddarog, nos Sul 11 Ionawr, a chael gwin cynnes a danteithion yno, a hefyd wledd gan Janet cyn y canu.

Canmoliaeth

Cafodd y côr sylw tra chadarnhaol ym mhapur Cymraeg Lerpwl, Yr Angor. Dyma dudalen o’r papur:

angor cor tt 001

Cyngerddau’r flwyddyn newydd

Bydd aelodau’r côr yn cymryd rhan yn y Plygain yn eglwys Sant Twrog Llanddarog, ddydd Sul, Ionawr 11.  Yna bydd y côr yn cynnal cyngerdd i Gymdeithas Gymraeg Treforys, nos Iau, Ionawr 15.

Cyngerdd Nadolig

Llanwyd neuadd Ty Tawe pan gynhaliodd y côr ei gyngerdd Nadolig.  Roedd danteithion blasus y tymor i bawb, a gwin y gaeaf wedi’i ddarparu gan Clive.  Diolch i bawb a ddaeth i ddathlu.

Cyfraniad i achosion da

Trwy ei ddau gyngerdd diwethaf codwyd dros £500 at achosion da.  Aeth elw’r gyngerdd ym Methel, Sgeti i gronfa Haiti, a chodwyd swm sylweddol yng nghyngerdd y côr yn Lerpwl at godi cofeb i’r Cymry a hwyliodd o Lerpwl ar long y Mimosa yn 1865. Caiff hyn ei drefnu gan y Parch D.Ben Rees.

Croeso mawr yn Lerpwl

Ymarfer yn y bwyty nos Wener

Ymarfer yn y bwyty nos Wener

John wrth y piano

John wrth y piano

Cafodd y côr groeso mawr gan gynulleidfa Gymraeg Bethel, Lerpwl, nos Sadwrn, Hydref 25, 2014. Y Parch D. Ben Rees lywiodd y noson o ganu, gyda Helen Gibbon, Heledd Evans, a Sion Goronwy’n unwawdwyr, a John Evans wrth y piano. Canodd y côr ddeuddeg o ganeuon, gan gynnwys Cytgan y Caethweision o waith Verdi a Ddoe mor Bell, addasiad Ryan Davies o gân y Beatles. Gorffennwyd gyda datganiad o Tangnefeddwyr, Waldo Williams, a cherddoriaeth Eric Jones.

Ymarfer cyn y gyngerdd

Ymarfer cyn y gyngerdd

Un o ganeuon Heledd oedd Gwynfyd gan Crwys, cerddoriaeth Meirion Williams a chanodd Helen Ynys y Plant, geiriau Elfed a cherddoriaeth E T Davies. Ymysg eraill canodd Sion Goronwy aria enwog y Tywysog Gremin  o opera Tsiacoffsgi, Ewgen Onegin.

Heledd Evans

Heledd Evans

Sion Goronwy

Sion Goronwy

Dyma un o gyngherddau mwyaf cofiadwy’r côr.

Y Parch D Ben Rees a David Williams yn trafod adeg David a Greta yn Lerpwl

Y Parch D Ben Rees a David Williams yn trafod adeg David a Greta yn Lerpwl

Helen yn hapus

Helen yn hapus

 

Cyngerdd Lerpwl

Yr Angor 001

Bydd y côr yn canu yn Lerpwl ddiwedd Hydref.  Trefnir y gyngerdd gan y Parch D. Ben Rees i godi arian i bapur Cymraeg Lerpwl, Yr Angor.

Cyngerdd Sgeti

triawd teuluol

triawd teuluol: Helen, John ei chefnder, a Heledd ei nith

Cynhaliwyd cyngerdd lwyddiannus gan y côr ym Methel Sgeti, 26 Medi 2014, i gefnogi ymgyrch Bethel Sgeti i godi arian i Apêl Haiti yr Annibynwyr.  Canodd y côr wyth o eitemau, a chafwyd unawdau gan Helen a Heledd Evans, ei nith. Canodd Helen Evans a Bill Gannon rannau arweiniol yn rhai o’r caneuon.

Helen a'r côr

Helen a’r côr

Catrin, Jenny a catrin yn gwledda

Catrin, Jenny a Catrin yn gwledda

yn gwybod y geiriau

yn gwybod y geiriau: Guto, David a Geraint

 

Mae ymarferion nos Fercher yn cychwyn am 7, yn Nhy Tawe. Croeso i aelodau newydd. Trefnir clyweliad byr efallai. Cysylltwch ag un o’r swyddogion.

RY’N NI’N EDRYCH MLAEN AT GLYWED ‘DA CHI.

(For information in English, please click on the ‘English’ page.)
(llun y pennawd: Lluniau Llwyfan; gwefan: lluniaullwyfan.com)