Côr Tŷ Tawe

Dathlu Gwyl Ddewi yn Abertawe

Bu’r côr yn canu ganol dydd, Chwefror 28, yn y babell berfformio ger y farchnad, yn rhan o ddathliadau Gwyl Ddewi’r ddinas.  Yna ymunodd aelodau’r côr â’r orymdaith o gannoedd o gwmpas strydoedd canol y ddinas, gan ganu hwnt ac yma.

Helen yn arwain

Helen yn arwain

cyn dechrau canu

cyn dechrau canu

canu wrth gerdded

canu wrth gerdded

John ar ôl cyfeilio

John ar ôl cyfeilio

Clonc o flaen y farchnad

Clonc o flaen y farchnad

Mwynhau'r canu

Mwynhau’r canu

Gyda Mr Urdd

Gyda Mr Urdd

Cyngerdd Gwyl Ddewi

neuadd lawn

neuadd lawn

Helen a Linda'n canu

Helen a Linda’n canu

Helen yn arwain

Helen yn arwain

Cafwyd noson pice a chawl arbennig, gyda chriw da o ddysgwyr yn mwynha’r bwyd a’r canu.

Cyngerdd Treforys

trafod cyn cychwyn

trafod cyn cychwyn

Cafwyd hwyl ar gyngerdd cynta’r flwyddyn nos Iau, 15 Ionawr, yn y Tabernacl, Treforys, i Gymdeithas Gymraeg Treforys. Sefydlwyd y gymdeithas hon yn dilyn Eisteddfod Abertawe 2006. Canodd y côr ddwsin o ganeuon, gan gynnwys Tangnefeddwyr ac Ym Mhenrhyn Gwyr, cerddoriaeth Eric Jones, a Chytgan y Caethweision, Verdi.

Helen gydag un o'r cwmwl tystion

Helen gydag un o’r cwmwl tystion

Yr unwawdwyr oedd Heledd Evans a Dafydd Hywel Evans, nith a nai i Helen Gibbon, yr arweinydd, gyda John, ei chefnder, yn cyfeilio. Roedd dwy o ganeuon y diweddar Rhys Jones yn rhan o’u rhaglen, Beth wna’r heniaith, a Cilfan y Coed.

Marian a Sal yn trafod

Marian a Sal yn trafod

Plygain

Cafodd parti o’r côr bleser mawr wrth ganu yng ngwasanaeth y Plygain yn eglwys Twrog, Llanddarog, nos Sul 11 Ionawr, a chael gwin cynnes a danteithion yno, a hefyd wledd gan Janet cyn y canu.

Canmoliaeth

Cafodd y côr sylw tra chadarnhaol ym mhapur Cymraeg Lerpwl, Yr Angor. Dyma dudalen o’r papur:

angor cor tt 001

Cyngerddau’r flwyddyn newydd

Bydd aelodau’r côr yn cymryd rhan yn y Plygain yn eglwys Sant Twrog Llanddarog, ddydd Sul, Ionawr 11.  Yna bydd y côr yn cynnal cyngerdd i Gymdeithas Gymraeg Treforys, nos Iau, Ionawr 15.

Cyngerdd Nadolig

Llanwyd neuadd Ty Tawe pan gynhaliodd y côr ei gyngerdd Nadolig.  Roedd danteithion blasus y tymor i bawb, a gwin y gaeaf wedi’i ddarparu gan Clive.  Diolch i bawb a ddaeth i ddathlu.

Cyfraniad i achosion da

Trwy ei ddau gyngerdd diwethaf codwyd dros £500 at achosion da.  Aeth elw’r gyngerdd ym Methel, Sgeti i gronfa Haiti, a chodwyd swm sylweddol yng nghyngerdd y côr yn Lerpwl at godi cofeb i’r Cymry a hwyliodd o Lerpwl ar long y Mimosa yn 1865. Caiff hyn ei drefnu gan y Parch D.Ben Rees.

Croeso mawr yn Lerpwl

Ymarfer yn y bwyty nos Wener

Ymarfer yn y bwyty nos Wener

John wrth y piano

John wrth y piano

Cafodd y côr groeso mawr gan gynulleidfa Gymraeg Bethel, Lerpwl, nos Sadwrn, Hydref 25, 2014. Y Parch D. Ben Rees lywiodd y noson o ganu, gyda Helen Gibbon, Heledd Evans, a Sion Goronwy’n unwawdwyr, a John Evans wrth y piano. Canodd y côr ddeuddeg o ganeuon, gan gynnwys Cytgan y Caethweision o waith Verdi a Ddoe mor Bell, addasiad Ryan Davies o gân y Beatles. Gorffennwyd gyda datganiad o Tangnefeddwyr, Waldo Williams, a cherddoriaeth Eric Jones.

Ymarfer cyn y gyngerdd

Ymarfer cyn y gyngerdd

Un o ganeuon Heledd oedd Gwynfyd gan Crwys, cerddoriaeth Meirion Williams a chanodd Helen Ynys y Plant, geiriau Elfed a cherddoriaeth E T Davies. Ymysg eraill canodd Sion Goronwy aria enwog y Tywysog Gremin  o opera Tsiacoffsgi, Ewgen Onegin.

Heledd Evans

Heledd Evans

Sion Goronwy

Sion Goronwy

Dyma un o gyngherddau mwyaf cofiadwy’r côr.

Y Parch D Ben Rees a David Williams yn trafod adeg David a Greta yn Lerpwl

Y Parch D Ben Rees a David Williams yn trafod adeg David a Greta yn Lerpwl

Helen yn hapus

Helen yn hapus

 

Cyngerdd Lerpwl

Yr Angor 001

Bydd y côr yn canu yn Lerpwl ddiwedd Hydref.  Trefnir y gyngerdd gan y Parch D. Ben Rees i godi arian i bapur Cymraeg Lerpwl, Yr Angor.

Cyngerdd Sgeti

triawd teuluol

triawd teuluol: Helen, John ei chefnder, a Heledd ei nith

Cynhaliwyd cyngerdd lwyddiannus gan y côr ym Methel Sgeti, 26 Medi 2014, i gefnogi ymgyrch Bethel Sgeti i godi arian i Apêl Haiti yr Annibynwyr.  Canodd y côr wyth o eitemau, a chafwyd unawdau gan Helen a Heledd Evans, ei nith. Canodd Helen Evans a Bill Gannon rannau arweiniol yn rhai o’r caneuon.

Helen a'r côr

Helen a’r côr

Catrin, Jenny a catrin yn gwledda

Catrin, Jenny a Catrin yn gwledda

yn gwybod y geiriau

yn gwybod y geiriau: Guto, David a Geraint

Llongyfarchiadau i Mari

Llongyfarchiadau i Mari Rowlands ar ei phriodas ag Andrew Powell o Borth Tywyn. Priodon nhw ddechrau’r haf yn Abersoch.

mari ac andrew

Mefus a Mwy

Noson Mefus a Mwy

Noson Mefus a Mwy

Helen yn arwain y côr

Helen yn arwain y côr

 

Cafwyd noson braf iawn i orffen y flwyddyn. Canodd y côr naw o ganeuon, a chafwyd dau unawd gan Helen a John yn cyfeilio’n ddeheuig yn ol ei arfer.  Bydd y côr yn ailgychwyn nos Fercher gyntaf mis Medi. Bydd cyngerdd gynta’r tymor newydd yng nghapel Bethel, nos Wener, Medi 26, a bydd y côr yn mynd ar daith i Lerpwl ddiwedd mis Hydref ac yn canu yno nos Sadwrn, Hydref 25.

 

Llandeiloferwallt

Dr Prys Morgan yn diolch i'r côr

Dr Prys Morgan yn diolch i’r côr

Cynhaliodd y côr ei gyngerdd diwedd blwyddyn yn Llandeiloferwallt.  Mae hi wedi dod yn draddodiad ers blynyddoedd i’r côr orffen rhaglen Cymdeithas Gymraeg y pentref.  Canodd y côr naw o eitemau, a chafwyd unawdau gan Helen a’i nith Heledd. John oedd wrth y piano.  Daeth deg ar hugain i lenwi’r neuadd a chafwyd gwledd ar ddiwedd y noson.

Gwyl Ddewi

Yn ol ei arfer cynhaliodd y côr noson Cân a Chawl lwyddiannus yn Nhy Tawe, ar y 5ed o Fawrth. Roedd y neuadd yn llawn a daeth nifer dda o ddysgwyr i fwynhau’r canu.  Helen oedd yn arwain, a chanodd unawd gyda’r côr yn cyflwyno nifer o eitemau newydd.

Dechrau am 7 bob nos Fercher

Mae ymarferion nos Fercher yn cychwyn am 7, yn Nhy Tawe. Croeso i aelodau newydd. Trefnir clyweliad byr efallai. Cysylltwch ag un o’r swyddogion.

RY’N NI’N EDRYCH MLAEN AT GLYWED ‘DA CHI.

(For information in English, please click on the ‘English’ page.)
(llun y pennawd: Lluniau Llwyfan; gwefan: lluniaullwyfan.com)