Côr Tŷ Tawe

Plygeiniau

Cymerodd rhai o gantorion y côr ran mewn dau wasanaeth Plygain, y naill yn Nantgaredig ddiwedd Rhagfyr a’r llall yn Llanddarog ganol Ionawr.  Cawson nhw hwyl arni, a hefyd eu gwala o fwyd ar ôl y canu.  Diolch i gynorthwywyr y capel yn Nantgaredig a’r eglwys yn Llanddarog am y lluniaeth, y te a’r gwin cynnes. Canodd y côr amrywiaeth o garolau Plygain, gan gynnwys rhai â’u geiriau cywrain gan Maurice Loader.

Cyngerdd Nadolig

Clive yn paratoi gwin

Clive yn paratoi gwin
Helen yn arwain y côr
Helen yn arwain y côr
Y côr yn canu
Y côr yn canu
Addurn ar y byrddau
Addurn ar y byrddau

Linda'n canu unawd

Linda’n canu unawd

Siarad brwd o gwmpas y bwrdd

Siarad brwd o gwmpas y bwrdd

Roedd nos Fercher, Rhagfyr 11 yn Nhy Tawe yn noson hyfryd.  Diolch i’r nifer dda o rai sy’n dysgu’r Gymraeg, roedd neuadd Ty Tawe’n llawn.  Canodd y côr, o dan arweiniad Helen, wyth o ganeuon y Nadolig, canodd Linda a Catrin Alun unawdau, ac adroddodd Guto, Catrin Rowlands, Janet a Helen Evans gerddi’r Nadolig.  Roedd gwledd o fwyd, diolch i aelodau’r côr, a diolch i Jenny a Clive ac eraill, roedd gwobrau raffl arbennig.  Roedd gwin cynnes i bawb, diolch eto i Clive.  John unwaith eto oedd yn cyfeilio.

 Noson Garolau’r Babell

Noson Garolau'r Babell

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cafodd aelodau’r côr noson braf iawn yng ngwasanaeth Carolau’r Babell, Caerfyrddin. Canodd y côr bump o garolau, a John Evans wrth y piano a’r organ.  Arweiniwyd y noson gan Helen.

Lluniau: John yn cyfeilio; Jenni a Helen E cyn y gyngerdd; Guto’n cwrdd â’r Parch Mike Shephard, hen gyfaill iddo; rhai o’r côr cyn y canu; Linda a David wedi mwynhau; John yn cyfeilio; Helen cyn canu; Helen a’i nith yn ymarfer cyn y gyngerdd.

Cyngerdd Llandeiloferwallt

Cafwyd cyngerdd llwyddiannus yn Llandeiloferwallt yn ol yr arfer: diolch i’r Gymdeithas Gymraeg yno am ein croesawu unwaith eto.

Mefus a Mwy

Bu’r noson o ganu haf yn ddiwedd da i’n blwyddyn, nos Fercher, Gorffennaf 10 am 7. Daeth hwn yn ddigwyddiad blynyddol dymunol.

Cyngerdd Llanddarog

Cafwyd cyngerdd gofiadwy iawn yn Llanddarog nos Wener, 26 Ebrill, 2013. Roedd llond lle yn neuadd y pentre, a chafwyd datganiadau gloyw gan Helen a’i nai, Dafydd Hywel Jones. John oedd wrth y piano.  Diolch i bobl dda Llanddarog am wledd ar ôl y canu.

Llun: talent yn y teulu – John a’i gyfnither Helen, a Dafydd Hywel Evans y nai.

Carmarthenshire-20130426-00078

 Cyngerdd Gwyl Ddewi, Chwefror 27

Daeth llond neuadd i fwynhau cawl a chân yn Nhy Tawe nos Fercher, Chwefror 27. Roedd cawl a danteithion eraill i bawb, a chafwyd eitemau o sawl math gan y côr, a Helen unwaith eto’n serennu gyda thair cân.

Helen a'r Côr

Helen a’r Côr

Cyngerdd braf yng Nghlydach

Cafwyd cyngerdd braf iawn yn y Manor Park, Clydach, nos Fercher, Ionawr 30, i godi arian i Llais, y papur bro. Canodd y côr wyth o ganeuon amrywiol, gan gynnwys rhai gan Robat Arwyn, Joseph Parry, Islwyn Ffowc Elis a Karl Jenkins. Canodd Helen unawd o Er Hwylio’r Haul, Robat Arwyn. John oedd yn cyfeilio.

Cyngerdd Clydach 8

Gwledd y Nadolig

Daeth hanner cant i Dy Tawe i fwynhau gwledd o ddanteithion y Nadolig gyda’r côr, nos Fercher 12 Rhagfyr. Roedd gwin y gaeaf yn llifo, diolch i Clive, a gwledd ar y byrddau, diolch i aelodau’r côr, wedi’i threfnu gan Marian. Gyda Helen wrth y llyw a John yn cyfeilio, canodd y côr saith o garolau a chaneuon, a chydganodd pawb nifer o garolau eraill. Noson i’w chofio.

Cyngerdd Llundain

Côr Ty Tawe yng Nghanolfan Cymry Llundain

Cafodd y côr daith lwyddiannus iawn i Lundain ddechrau mis Tachwedd 2012. Cynhaliwyd cyngerdd yng Nghanolfan Cymry Llundain, sy’n cael ei reoli gan gyn-aelod o’r côr, Rhian Jones. Roedd llond neuadd yno i wrando ar y côr yn canu deg o ganeuon, gydag eitemau hefyd gan yr arweinydd, Helen Gibbon.

 
Y Côr yn canu

Ar ôl y gyngerdd cafwyd noson gymdeithasol yn y Ganolfan. Diolch i Rhian am y trefniadau.

Llwyddodd nifer o’r côr i weld dau Gymro’n perfformio yn theatrau’r West End: Owain Arthur a Rob Brydon.

Cyngerdd Haf

Cafwyd noson hwyliog yn Nhy Tawe, nos Fercher  Gorffennaf 4, i ddod â gweithgareddau’r flwyddyn i ben. Roedd digon o fefus i bawb, a theisennau cartref o bob math.  Y Sadwrn cynt cafwyd barbyciw blasus i aelodau’r côr yn Hafan.

Dechrau am 7

Mae ymarferion nos Fercher yn cychwyn am 7, yn Nhy Tawe. Croeso i aelodau newydd. Trefnir clyweliad byr efallai. Cysylltwch ag un o’r swyddogion.

RY’N NI’N EDRYCH MLAEN AT GLYWED ‘DA CHI.

(For information in English, please click on the ‘English’ page.)
(llun y pennawd: Lluniau Llwyfan; gwefan: lluniaullwyfan.com)