Côr Tŷ Tawe

BARBYCIW HAF

Mwynhaodd aelodau’r côr un o nosweithiau sych dechrau Gorffennaf pan gafodd y barbyciw blynyddol ei gynnal.  Daeth yr aelodau â danteithion o bob math.  Uchafbwynt y noson oedd dadorchuddio cerflun o Hebe, duwies ieuenctid a merch gyfreithlon Zeus a Hera, sy’n offrymu neithdar i’r duwiau.  Rhoddodd Helen, arweinydd y côr, ddarlith ar dduwiau Groeg, a chafodd y cerflun drudfawr ei ddadorchuddio gan Linda.  Rhybuddiodd David y byddai’r ardd gerfluniau’n dod yn gyrchfan pererindodau.

Gwyn yn coginio

Gwyn yn coginio

Bwyta brwd

Bwyta brwd

Helen yn darlithio

Helen yn darlithio

Linda'n dadorchuddio

Linda’n dadorchuddio

 

Yn barod am y bwyd

Yn barod am y bwyd

David yn rhybuddio am y pererindodau

David yn rhybuddio am y pererindodau

gwin a mwy

gwin a mwy

Linda fel Hebe

Linda fel Hebe

LLANDEILOFERWALLT

Nos Lun, Mehefin 20, pan gurodd Cymru Rwsia 3-0, bu’r côr yn canu i gymdeithas Gymraeg Llandeiloferwallt.  Cafwyd hwyl arbennig ar ddwy gân gan Bruckner a hefyd Yno yn Hwyrddydd Ebrill.  Cafwyd unawdau gan Heledd Evans a Helen Gibbon.  John Evans oedd yn cyfeilio.

EISTEDDFOD YR HENDY

Cafodd y côr noson lwyddiannus yn Eisteddfod yr Hendy, nos Sadwrn 14 Mai.  Canodd y côr ddwy eitem, Tair Cân Hwngaraidd a Hwyrddydd Ebrill.   Daeth y côr yn drydydd a chael gwobr sylweddol, diolch i haelioni’r eisteddfod.

Y côr yn ymarfer

Y côr yn ymarfer

Helen yn mynd i hwyl

Helen yn mynd i hwyl

Trafod cerddorol

Trafod cerddorol

trafodaeth tacteg

trafod tacteg

Rex yn chwilio am wenoliaid y bondo

Rex yn chwilio am wenoliaid y bondo

sopranos yn gwybod eu gwaith

sopranos yn gwybod eu gwaith a Rex yn dal i chwilio

David a Linda'n hapus cyn y canlyniad

David a Linda’n hapus cyn y canlyniad

DATHLU GWYL DDEWI

Bu’r côr yn dathlu Gwyl Ddewi ddwy waith: y tro cyntaf gyda noson o Gawl a Chân yn Nhy Tawe, a’r ail dros ar y Sadwrn, yn rhan o ddathliadau Aberdewi.

Cawl a chân 2016

Cawl a chân 2016

Helen yn arwain

Helen yn arwain

Yn Nhy Tawe cafwyd gwledd o gawl a danteithion eraill, bargen i’r rhai a ddaeth i glywed y côr.

Cafodd y côr ganu yn Stryd Rhydychen fel rhan o ddathliadau Gwyl Ddewi, yn dilyn perfformiadau gan Ysgolion Lôn-las a Gellionnen, a chyn perfformiad Wynne Roberts, yr Elvis Cymraeg.

Dathliad Aberdewi

Dathliad Aberdewi

Y côr yn canu yn Stryd Rhydychen

Y côr yn canu yn Stryd Rhydychen

SWYDDOGION NEWYDD

Etholwyd swyddogion newydd yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y côr:

Cadeirydd: Sali Wyn ; Is-Gadeirydd: David Williams; Trysorydd: Bill Gannon; Is-drysorydd: Catrin Alun; Ysgrifennydd: Jenny Bickerstaff; Ysgrifennydd cynorthwyol: Helen Evans; Marchnata a gwefan: Heini Gruffudd; Llyfrgellydd: Bill Gannon

CANU PLYGAIN

Bu aelodau’r côr yn cymryd rhan mewn dwy noson o ganu plygain, y naill yn Llanddarog, a’r llall yn Llandeilo.

DATHLIADAU DIWEDD BLWYDDYN

Cynhaliodd y côr gyngerdd Nadolig yn Nhy Tawe, gyda charolau hen a newydd, gan gynnwys rhai wedi’u trefnu a’u cyfansoddi gan Meirion Wynn Jones.  Roedd danteithion i’r gynulleidfa.

Cafwyd cinio Nadolig hwyliog ym mwyty’r Brewstone, yr Uplands, Abertawe. Er bod safon y bwyd yn amrywio, mwynhawyd y noson yn fawr. Cafwyd eitemau cerddorol gan bob un o’r tri bwrdd.

Cinio Nadolig I

Cinio Nadolig I

Cinio Nadolig II

Cinio Nadolig II

Cinio Nadolig III

Cinio Nadolig III

Helen yn diddanu

Helen yn diddanu

 CANU YN Y GERDDI

Helen a'r sopranos

Helen yn hapus

Cafodd y côr dipyn o hwyl fore Sadwrn, Tachwedd 14, yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne. Canodd y côr am awr a hanner dan do cromen yn y ty gwydr. Er bod y gwynt yn arw a’r glaw’n arllwys y tu allan, cafodd y côr groeso brwd gan stondinwyr yr ŵyl anrhegion a’r gwrandawyr ger byrddau’r caffe.

John yn yr ardd

John yn cyfeilio

sopranos ac ati

rhai o’r merched

baswyr a thenoriaid

rhai o’r dynion

 

ELID YN MYND I GAERDYDD

Bydd colled fawr ar ôl Elid Morris, sydd wedi symud i Gaerdydd i ddilyn swydd a chalon.  Bu Elid yn aelod o’r côr ers 20 mlynedd, a bu ganddi sawl swydd yn y côr.  Bydd yr altos yn gweld ei heisiau’n fawr.  Cawn ei hanes gan Emyr ac Eleri.

IMG_1516

 

CYNGERDD YM MHONTARDDULAIS

Ddiwedd Medi cynhaliodd y côr gyngerdd i Ferched y Wawr, Pontarddulais yn Stiwt y Bont. Canodd y côr ddetholiad o’i raglen o ganeuon Cymraeg.  Cymerodd deunaw aelod o’r côr ran yng nghyngerdd dathlu 50 mlwyddiant Côr Waunawrlwydd, yn y Tabernacl, Treforys ar y 7fed o Dachwedd.

Bydd cyngerdd nesaf yn côr yn yr Ardd Fotaneg fore Sadwrn, Tachwedd 14.

IMG_1515

CYNGERDD Y WERN

Cafodd y côr noson i’w chofio yng Nghapel y Wern, Ystalyfera, nos Sadwrn, Medi 5 am 7.  Roedd y rhaglen helaeth yn cynnwys darnau gan Eric Jones, Islwyn Ffowc Ellis, Robat Arwyn, Derec Williams, Karl Jenkns a Verdi.  Cafwyd eitemau grymus gan Heledd Evans a Dafydd Evans. Helen oedd yn arwain a John wrth y piano.

Y côr yn ymarfer

Y côr yn ymarfer

Helen yn hapus

Helen yn hapus

Bill yn paratoi

Bill yn paratoi

Trafodaeth

Trafodaeth

Gwenda Thomas y siaradwr gwadd

Gwenda Thomas y siaradwr gwadd

Ddiogyn bach

Ddiogyn bach

Dafydd a Heledd

Dafydd a Heledd

 MEFUS A MWY

Cafodd yr haf ei ddathlu gyda noson hwyliog iawn yn Nhy Tawe, nos Fercher, Gorffennaf 8, 2015. Cafodd pawb bowlen hael o fefus, a detholiad blasus o deisennau a phice. Canodd y côr naw o eitemau gan gynnwys tair o rai newydd. Helen Gibbon oedd yn arwain a Fiona Gannon wrth y piano. Canodd Jenny gân hyfryd Amser Haf, Bill oedd unawdydd Dal hi’n Dynn, ac arweiniodd Helen Evans y canu gyda’r gynulleidfa.

Helen yn arwain

Helen yn arwain

Fiona wrth y piano

Fiona wrth y piano

Helen gyda'r cantorion

Helen gyda’r cantorion

Rydyn ni’n cydymdeimlo â’n cyfeilydd, John, yn ei brofedigaeth.

Cyngerdd Llandeiloferwallt

Ensemble Offerynnol Ysgol Gwyr

Ensemble Offerynnol Ysgol Gwyr

Prys Morgan yn diolch i'r côr

Prys Morgan yn diolch i’r côr

Gorffennodd Cymdeithas Gymraeg Llandeiloferwallt eu tymor yn y dull arferol erbyn hyn, gyda pherfformiad gan y côr, nos Lun Mehefin 15, 2015.  Roedd yn noson braf, ac roedd eitemau gan grwp ensemble offerynnol Ysgol Gwyr a dwy o ddisgyblion Ysgol Brynymôr yn wych. Canodd Côr Ty Tawe nifer o ganeuon newydd iddo, gan gynnwys Yr Oenig gan John Taverner, a thair cân werin Hwngaraidd gan Mátyás Seiber.

Anrhydeddu’r Canon John Walters

Cafodd y côr gyfle i gymryd rhan mewn noson i ddiolch i’r Canon John Walters wrth iddo ymddeol.  Cynhaliwyd y noson yn yr Institiwt Pontarddulais gan Gyngor y Bont, nos Iau, Ebrill 29. 2015.

Kevin Johns oedd yn arwain y noson a chafwyd anerchiadau gan Eric Jones, ar ran capeli Pontarddulais, y Tad John Thomas ar ran y Gymuned Gatholig a Norman Lewis ar ran eglwysi Apostolig y cylch.

Gwnaed cyflwyniad i John Walters gan y Cynghorydd Kevin Griffiths, Maer Cyngor Tref Pontarddulais.

Helen yn paratoi'r côr

Helen yn paratoi’r côr

Helen a heledd yn ymarfer Benedictus

Helen a Heledd yn ymarfer Benedictus

Guto, Dafydd, Linda a David

Guto, Dafydd, Linda a David

Dathlu Gwyl Ddewi yn Abertawe

Bu’r côr yn canu ganol dydd, Chwefror 28, yn y babell berfformio ger y farchnad, yn rhan o ddathliadau Gwyl Ddewi’r ddinas.  Yna ymunodd aelodau’r côr â’r orymdaith o gannoedd o gwmpas strydoedd canol y ddinas, gan ganu hwnt ac yma.

Helen yn arwain

Helen yn arwain

cyn dechrau canu

cyn dechrau canu

canu wrth gerdded

canu wrth gerdded

John ar ôl cyfeilio

John ar ôl cyfeilio

Clonc o flaen y farchnad

Clonc o flaen y farchnad

Mwynhau'r canu

Mwynhau’r canu

Gyda Mr Urdd

Gyda Mr Urdd

Cyngerdd Gwyl Ddewi

neuadd lawn

neuadd lawn

Helen a Linda'n canu

Helen a Linda’n canu

Helen yn arwain

Helen yn arwain

Cafwyd noson pice a chawl arbennig, gyda chriw da o ddysgwyr yn mwynha’r bwyd a’r canu.

Cyngerdd Treforys

trafod cyn cychwyn

trafod cyn cychwyn

Cafwyd hwyl ar gyngerdd cynta’r flwyddyn nos Iau, 15 Ionawr, yn y Tabernacl, Treforys, i Gymdeithas Gymraeg Treforys. Sefydlwyd y gymdeithas hon yn dilyn Eisteddfod Abertawe 2006. Canodd y côr ddwsin o ganeuon, gan gynnwys Tangnefeddwyr ac Ym Mhenrhyn Gwyr, cerddoriaeth Eric Jones, a Chytgan y Caethweision, Verdi.

Helen gydag un o'r cwmwl tystion

Helen gydag un o’r cwmwl tystion

Yr unwawdwyr oedd Heledd Evans a Dafydd Hywel Evans, nith a nai i Helen Gibbon, yr arweinydd, gyda John, ei chefnder, yn cyfeilio. Roedd dwy o ganeuon y diweddar Rhys Jones yn rhan o’u rhaglen, Beth wna’r heniaith, a Cilfan y Coed.

Marian a Sal yn trafod

Marian a Sal yn trafod

Plygain

Cafodd parti o’r côr bleser mawr wrth ganu yng ngwasanaeth y Plygain yn eglwys Twrog, Llanddarog, nos Sul 11 Ionawr, a chael gwin cynnes a danteithion yno, a hefyd wledd gan Janet cyn y canu.

Mae ymarferion nos Fercher yn cychwyn am 7, yn Nhy Tawe. Croeso i aelodau newydd. Trefnir clyweliad byr efallai. Cysylltwch ag un o’r swyddogion.

RY’N NI’N EDRYCH MLAEN AT GLYWED ‘DA CHI.

(For information in English, please click on the ‘English’ page.)
(llun y pennawd: Lluniau Llwyfan; gwefan: lluniaullwyfan.com)