Côr Tŷ Tawe

Cyngherddau nesaf

Bydd y côr yn canu’r Croeshoeliad, gan Steiner, gyda Chôr Seingar, yng Nghaerfyddin nos Sul, Mawrth 24 ac eto yng Nghapel y Nant, Clydach, nos Sul, y 7fed o Ebrill.

Cyngerdd Heol Awst, Caerfyrddin

Y côr yn Heol Awst

Cafodd y côr groeso mawr yn Heol Awst, Caerfyrddin, nos Fercher, 13 Mawrth 2019, pan gyflwynon nhw noson o gân a cherdd i ddwy gangen o Ferched y Wawr yn eu dathliad Gwyl Ddewi. Cyflwynwyd y noson yn ddeheuig gan Janet Thomas. Canwyd caneuon o eiddo Eric Jones, Ryan Davies, Linda Gittins ac eraill. Canodd Helen Hwiangerdd Afon Tywi o waith Mererid Hopwood ac Eric Jones, a chafwyd adroddiadau gan Janet Thomas,  Guto ap Gwent, Linda Williams a Catrin Alun. Bu’r croeso’n frwd a’r danteithion yn helaeth.

Plygain

Aeth y côr i Landeilo, nos Sul, Ionawr 23, i gymryd rhan gyda deuddeg o grwpiau eraill mewn gwasanaeth Plygain. Mwynhawyd gwledd yn yr eglwys ar ôl y canu.

Mwynhaodd y côr gymryd rhan yng ngwasanaeth y Plygain yn Eglwys Llanddarog, nos Sul, 13 Ebrill, 2019. Cafodd y côr wledd yn nhy Janet Thomas cyn y noson, a gwledd wedyn yn yr eglwys ar ôl canu.  Canodd y côr ddwy garol, gan gynnwys un o waith Maurice Loader, a’r gerddoriaeth gan Charadog Williams.

Janet Thomas yn cynnig paned a gwledd

 

Y côr yn ymarfer yn nhy Janet Thomas

CINIO NADOLIG

Mwynhaodd y côr eu cinio Nadolig ym mwyty’r Belle Vue, Abertawe, nos Sadwrn, Rhagfyr 15.  Cafwyd bwyd da a thipyn o ganu a chwmni da.

Mwynhau cinio

GWASANAETH YN Y BABELL

Helen a Gwyn a’r côr

Cymerodd y côr ran yng Ngwasanaeth Carolau Capel y Babell, Caerfyrddin, nos Sul 9 Rhagfyr 2018.  Darllenodd Helen nifer o rannau o’r ysgrythur, a darllenodd Geraint yng ngolau cannwyll.  Canodd y côr nifer o eitemau, Mwynhawyd danteithion yn y festri a noson braf wedyn yng nghartref Helen a Gwyn.  Diolch iddyn nhw am eu haelioni.

CYNGHERDDAU NESAF

Mae’r côr yn paratoi ar gyfer perfformiad o’r Croeshoeliad, o waith Steiner, yng Nghaerfyrddin, nos Sadwrn Mawrth 23.  Bydd Côr Seingar yn canu gyda ni y pryd hwnnw.

Croeso i aelodau newydd.  Mae’r côr wedi ailgychwyn ar ôl y Nadolig, bob nos Fercher, yn Nhy Tawe am 7.

AGOR Y FFAIR

Roedd Ty Tawe o dan ei sang nos Wener 24 Tachwedd ar gyfer y Ffair Nadolig, a drefnwyd gan y Fenter Iaith.  Agorwyd y noson gan y côr, yn canu detholiad o garolau hen a newydd.  Cafwyd eitemau gan Aelwyd Clydach ac Ysgol Gerdd Llwynbrwydrau, a rhwng y stondinau crefftau a’r siop a’r bar, cafwyd noson wrth fodd pawb.

Y côr yn canu

 

Helen yn archwilio’r stondinau cyn canu

Y côr yn barod i ganu

Saib cyn canu i Ysgol Gerdd Llwynbrwydrau

CYNGERDD LLANDEILOFERWALLT

Helen a’r côr

Daeth llond neuadd yn Llandeiloferwallt i glywed cyngerdd haf Côr Ty Tawe nos Lun, Mehefin 19, 2018.  Canodd y côr ddeg o ganeuon Cymraeg, gan gynnwys medli o ganeuon Ryan Davies, Ym Mhenrhyn Gwyr o waith Mererid Hopwood ac Eric Jones, Cân Walter Meic Stevens, Ffalabalam, a Tangnefeddwyr, eto gan Eric Jones.

Canodd Helen Hedd yn y Dyffryn, o waith Nan Lewis ac Eric Jones.  Cafwyd cyflwyniadau o ddarnau barddoniaeth gan Sali Wyn, Heini, Guto, Linda a Catrin. John Evans oedd yn cyfeilio.

Diolchwyd i’r côr gan Prys Morgan.

 

 

 

 

RY’N NI’N EDRYCH MLAEN AT GLYWED ‘DA CHI.

Helen yn cyfarwyddo

Helen yn cyfarwyddo

Mae’r côr yn cwrdd bob nos Fercher yn Nhy Tawe am 7,  Croeso i gantorion newydd. Dewch ar y noson neu ffoniwch Helen : 01267 290518.

(For information in English, please click on the ‘English’ page.)
(llun y pennawd: Lluniau Llwyfan; gwefan: lluniaullwyfan.com)
 
 

in