Côr Tŷ Tawe

Canu Plygain

Cymerodd grwp o’r côr ran yng ngwasanaeth carolau’r Nadolig, a drefnwyd gan Gapel Gomer yng nghapel Mount Pleasant, Ffordd y Brenin. Dafydd Mills, o staff y Fenter Iaith, oedd yr hyfforddwr dawnus.

Grwp o Gôr Ty Tawe yn canu yng ngwasanaeth Capel Gomer cyn y Nadolig, 2022

Helen a John yn ymddeolJohnHelen

   Daw pennod hir yn hanes Côr Ty Tawe i ben eleni, gydag ymddeoliad Helen Gibbon, yr arweinydd,  a John Evans, y cyfeilydd.

   Mae’r ddau wedi rhoi 30 mlynedd o wasanaeth i’r côr. Yn ystod y cyfnod hwnnw cynhaliodd y côr ugeiniau o gyngherddau, a bu ar ryw 15 o deithiau tramor.

  Bydd y côr yn cynnal digwyddiad arbennig i ffarwelio â’r ddau.

  Yn y cyfamser, bydd y côr yn ailgychwyn ar ôl cyfnod Covid nos Fercher, Hydref 20, am 7 yn Nhy Tawe ac yna’n cwrdd bob pythefnos, gan obeithio ail-lansio eto yn y flwyddyn newydd.

 

Barbyciw Haf

Er na lwyddodd y côr i ymarfer oherwydd y pandemig, daeth aelodau’r côr at ei gilydd ym mis Awst i fwynhau barbyciw yn Hafan, Ffynhonne.  Gwyn oedd y cogydd, a daeth aelodau â danteithion blasus i’w mwynhau ar noson braf o haf. [Lluniau gan Llywelyn]

Barbyciw y côr

Barbyciw y côr

Gohirio ymarferion

18 Mawrth, 2020: Yn sgil y firws Corona, mae ymarferion wedi’u gohirio am y tro. Rhown wybod pryd byddan nhw’n ailgychwyn.

Canu yn sgwâr y castell

Côr Ty Tawe’n canu yn Sgwâr y Castell Abertawe. Helen yn arwain a John wrth y piano

 

Helen yn arwain

Mwynhaodd y côr yn Sgwâr y Castell ddydd Sadwrn, 29 Chwefror, ar lwyfan dathlu Gwyl Ddewi’r Cyngor.

Dathlu’r 30

Mae Côr Ty Tawe’n dathlu ei 30 mlwyddiant eleni. Mae cynlluniau ar y gweill i gynnal cinio dathlu a chyngerdd dathlu.  Bydd croeso i gyn aelodau i ymuno.  Mae Helen Gibbon wedi arwain y côr o’r cychwyn.  Wrth i aelodau’r côr symud i wahanol rannau o Gymru, bu tipyn o newid yn aelodaeth y côr.  Eleni croesawyd sawl aelod newydd, ac edrychwn ymlaen at flwyddyn lewyrchus arall.

Colli Eleri

Llun: Eleri gydag Elgar ac Elid ym mhriodas Llinos, rai blynyddoedd yn ôl.

Tristwch mawr eleni oedd colli un o aelodau mwyaf pybyr y côr.  Bu farw Eleri Morris ar y 15fed o Ionawr, ar ôl cyfnod o salwch.  Bu’n garedig a hael wrth yr holl aelodau, ac roedd wrth ei bodd yn canu yng nghyngherddau’r côr ac ar y teithiau.  Bydd bwlch mawr ar ei hôl. Cydymdeimlwn ag Emyr, sy’n dal yn aelod o’r côr, ac Elid a’u teulu.

Canu Plygain

Yn ôl ei arfer blynyddol, manteisiodd y côr ar y cyfle i ganu yng ngwasanaeth Plygain eglwys Llanddarog, nos Sul, 12 Ionawr, 2020. Darparodd Janet wledd, ac roedd hyn yn sail ardderchog i ganu’r côr.

Cinio Nadolig

Cinio Nadolig y côr yn Verve

Helen yn annerch

Dathlodd aelodau’r côr y Nadolig trwy gael cinio yng ngoruwchystafell bwyty Verve, yn yr Uplands, Abertawe, nos Wener, 13 Rhagfyr.

Cyngherddau’r Nadolig

Dathlu’r Nadolig yn Nhy Tawe

Helen yn mwynhau

Helen yn arwain

Bu’r côr yn weithgar yng nghyfnod y Nadolig, 2019.  Canodd y côr ddwywaith yn ystod dathliadau Nadolig Ty Tawe, gyda phlant Ysgol Gymraeg Bryn-y-môr hefyd yn diddanu. Roedd Ffair Nadolig y Fenter nos Wener, Tachwedd 22, a chyngerdd Nadolig nos Wener, Rhagfyr 20. Roedd neuadd lawn y ddwy noson.

Derec, gweinidog Capel Gomer, yn annerch yng nghapel Mount Pleasant

Canodd y côr hefyd yng nghapel Mount Pleasant, yng ngwasanaeth Nadolig Capel Gomer, nos Fercher, 18 Rhagfyr.  Roedd dau gant yno i fwynhau’r gwasanaeth Cymraeg, a chafwyd gwledd yn dilyn y gwasanaeth, diolch i aelodau’r capel.  Mae Capel Gomer yn cwrdd yn Nhy Tawe bob prynhawn Sul.

Cyngherddau’r Croeshoeliad

Y côr gyda’r unawdwyr, a John, Helen a Nicki

Bu’r côr yn canu’r Croeshoeliad, gan John Stainer, gyda Chôr Seingar, yng Nghaerfyddin nos Sul, Mawrth 24, 2019 ac eto yng Nghapel y Nant, Clydach, nos Sul, y 7fed o Ebrill.

Yn hanner cyntaf y gyngerdd, canodd y corau, dan arweiniad Nicki Roderick,  eitemau gan Carly Simon (Cod i ddeffro Gwalia Wen), a Rhys Jones (O Gymru), a chafwyd eitemau unigol a deuawdau gan Helen Gibbon, Gwyn Morris ac Efan Williams. Y ddau olaf oedd unawdwyr y Croeshoeliad, a Helen yn arwain.

Yng Nghaerfyrddin Meirion Wynn Jones oedd yr organydd, a Fiona Gannon oedd wrth yr organ yn Nghlydach.

Codwyd £1000 i Lyfrau Llafar Cymru, a £300 i Gronfa Madagasgar.

Côr Ty Tawe a Chôr Seingar yng Nghapel y Nant, Clydach

Cyngerdd Heol Awst, Caerfyrddin

Y côr yn Heol Awst

Cafodd y côr groeso mawr yn Heol Awst, Caerfyrddin, nos Fercher, 13 Mawrth 2019, pan gyflwynon nhw noson o gân a cherdd i ddwy gangen o Ferched y Wawr yn eu dathliad Gwyl Ddewi. Cyflwynwyd y noson yn ddeheuig gan David Williams. Canwyd caneuon o eiddo Eric Jones, Ryan Davies, Linda Gittins ac eraill. Canodd Helen Hwiangerdd Afon Tywi o waith Mererid Hopwood ac Eric Jones, a chafwyd adroddiadau gan Janet Thomas,  Guto ap Gwent, Linda Williams a Catrin Alun. Bu’r croeso’n frwd a’r danteithion yn helaeth.

RY’N NI’N EDRYCH MLAEN AT GLYWED ‘DA CHI.

Helen yn cyfarwyddo

Helen yn cyfarwyddo

 

 

Mae’r côr yn cwrdd bob nos Fercher yn Nhy Tawe am 7,  Croeso i gantorion newydd. Dewch ar y noson neu ffoniwch Helen : 01267 290518.

(For information in English, please click on the ‘English’ page.)
(llun y pennawd: Lluniau Llwyfan; gwefan: lluniaullwyfan.com)
 
 

in