Côr Tŷ Tawe

Cyngherddau’r Croeshoeliad

Y côr gyda’r unawdwyr, a John, Helen a Nicki

Bu’r côr yn canu’r Croeshoeliad, gan John Stainer, gyda Chôr Seingar, yng Nghaerfyddin nos Sul, Mawrth 24 ac eto yng Nghapel y Nant, Clydach, nos Sul, y 7fed o Ebrill.

Yn hanner cyntaf y gyngerdd, canodd y corau, dan arweiniad Nicki Roderick,  eitemau gan Carly Simon (Cod i ddeffro Gwalia Wen), a Rhys Jones (O Gymru), a chafwyd eitemau unigol a deuawdau gan Helen Gibbon, Gwyn Morris ac Efan Williams. Y ddau olaf oedd unawdwyr y Croeshoeliad, a Helen yn arwain.

Yng Nghaerfyrddin Meirion Wynn Jones oedd yr organydd, a Fiona Gannon oedd wrth yr organ yn Nghlydach.

Codwyd £1000 i Lyfrau Llafar Cymru, a £300 i Gronfa Madagasgar.

Côr Ty Tawe a Chôr Seingar yng Nghapel y Nant, Clydach

Cyngerdd Heol Awst, Caerfyrddin

Y côr yn Heol Awst

Cafodd y côr groeso mawr yn Heol Awst, Caerfyrddin, nos Fercher, 13 Mawrth 2019, pan gyflwynon nhw noson o gân a cherdd i ddwy gangen o Ferched y Wawr yn eu dathliad Gwyl Ddewi. Cyflwynwyd y noson yn ddeheuig gan David Williams. Canwyd caneuon o eiddo Eric Jones, Ryan Davies, Linda Gittins ac eraill. Canodd Helen Hwiangerdd Afon Tywi o waith Mererid Hopwood ac Eric Jones, a chafwyd adroddiadau gan Janet Thomas,  Guto ap Gwent, Linda Williams a Catrin Alun. Bu’r croeso’n frwd a’r danteithion yn helaeth.

Plygain

Aeth y côr i Landeilo, nos Sul, Ionawr 23, i gymryd rhan gyda deuddeg o grwpiau eraill mewn gwasanaeth Plygain. Mwynhawyd gwledd yn yr eglwys ar ôl y canu.

Mwynhaodd y côr gymryd rhan yng ngwasanaeth y Plygain yn Eglwys Llanddarog, nos Sul, 13 Ebrill, 2019. Cafodd y côr wledd yn nhy Janet Thomas cyn y noson, a gwledd wedyn yn yr eglwys ar ôl canu.  Canodd y côr ddwy garol, gan gynnwys un o waith Maurice Loader, a’r gerddoriaeth gan Charadog Williams.

Janet Thomas yn cynnig paned a gwledd

 

Y côr yn ymarfer yn nhy Janet Thomas

CINIO NADOLIG

Mwynhaodd y côr eu cinio Nadolig ym mwyty’r Belle Vue, Abertawe, nos Sadwrn, Rhagfyr 15.  Cafwyd bwyd da a thipyn o ganu a chwmni da.

Mwynhau cinio

GWASANAETH YN Y BABELL

Helen a Gwyn a’r côr

Cymerodd y côr ran yng Ngwasanaeth Carolau Capel y Babell, Caerfyrddin, nos Sul 9 Rhagfyr 2018.  Darllenodd Helen nifer o rannau o’r ysgrythur, a darllenodd Geraint yng ngolau cannwyll.  Canodd y côr nifer o eitemau, Mwynhawyd danteithion yn y festri a noson braf wedyn yng nghartref Helen a Gwyn.  Diolch iddyn nhw am eu haelioni.

RY’N NI’N EDRYCH MLAEN AT GLYWED ‘DA CHI.

Helen yn cyfarwyddo

Helen yn cyfarwyddo

Mae’r côr yn cwrdd bob nos Fercher yn Nhy Tawe am 7,  Croeso i gantorion newydd. Dewch ar y noson neu ffoniwch Helen : 01267 290518.

(For information in English, please click on the ‘English’ page.)
(llun y pennawd: Lluniau Llwyfan; gwefan: lluniaullwyfan.com)
 
 

in